Obchodní podmínky

Obchodní podmínky a podmínky užití webových stránek i-kadan.cz
(dále jen „Podmínky“)

Provozovatelem webových stránek i-kadan.cz je: Blig s.r.o. (dále jen „Provozovatel“). Provozovatel poskytuje za níže uvedených podmínek Uživatelům služby, produkty, kontaktní a další údaje registrovaných firem, inzerátů, internetové stránky a aplikace umístěné na webových stránkách www.i-kadan.cz (dále jen „Služby“).

I. Úvodní ustanovení

 1. Provozovatel provozuje elektronický katalog firem, institucí a agentur na internetové stránce www.i-kadan.cz (dále jen „Katalog“). Provozovatel zveřejňuje informativní a kontaktní profily (dále jen „Detaily“) jednotlivých firem, společností, institucí, podniků, spolků a agentur (dále jen „Firem“) a umožňuje, aby Firmy měli možnost prostřednictvím Katalogu získávat zakázky od Zákazníků a Zákazníci si mohli efektivně vybrat Firmy na základě jejich Detailu.
 2. Podmínky upravují práva a povinnosti osob používajících Katalog (dále jen „Zákazník“) při každém vstupu na webové stránky Katalog a stejně tak i další související právní vztahy.
 3. Zákazník svým vstupem na Katalog stvrzuje, že se seznámil s aktuálním zněním Podmínek, a zavazuje se jimi řídit.
 4. Provozovatel může znění podmínek měnit nebo doplňovat. Vždy aktualizované Obchodní podmínky jsou přístupným způsobem uvedeny na webové stránce Katalog tak, aby se s nimi mohl Zákazník bez nepřiměřených obtíží seznámit. Podmínky nabývají plné platnosti okamžikem jejich zveřejnění na Katalogu.

II. Pravidla užití webových stránek Katalog

 1. Přístup a používání Katalog je bezplatné. Zákazník však nese náklady jemu vzniklé v souvislosti s realizací přístupu a používání Katalog (náklady na počítač, internetové připojení aj.).
 2. Veškerý obsah serveru Katalog týkající se vložených firem je veřeně dostupný.
 3. Provozovatel nenese odpovědnost za obsah (jeho pravdivost, přesnost, úplnost a formu) materiálů zveřejňovaných na Katalog. Tyto informace získá Provozovatel od Firem v elektronické nebo tištěné podobě.
 4. Provozovatel neodpovídá za porušení osobnostních nebo autorských práv informací (fotografií, textů atd.) zveřejněných Firmami.
 5. Provozovatel neodpovídá za škody vzniklé v souvislosti s užitím informací zveřejněných na Katalog.
 6. Provozovatel není účastníkem smluvních vztahů mezi Firmou a Zákazníkem. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti s plněním zakázky Firmou.
 7. Provozovatel nezaručuje nepřetržitý přístup na Katalog, ani nezaručuje bezpečnost Katalog. Provozovatel neodpovídá za škodu způsobenou Zákazníkovi při užívání Katalog, včetně případné škody vzniklé při stahování souborů zveřejněných na Katalog, škody způsobené nepřístupností, poruchou Katalog nebo počítačovými viry.
 8. Zákazník nese odpovědnost za veškerou škodu vzniklou neoprávněným zásahem do systému Katalog.
 9. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv omezit či znemožnit přístup Zákazníka na Katalog.¨
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozastavit zobrazování Detailu na Katalog při zásadním porušení těchto Obchodních Podmínek nebo při neuskutečnění platby faktury za uplynulé časové období (řádově 3 měsíce) do data splatnosti uvedené na faktuře. Zápis do Katalogu bude vložen do 24 hodin po dni uhrazení faktury a tímto dnem započne doba provozu předmětného odkazu.

III. Pravidla pro vkládání Firem

 1. Do Katalogu se může zaregistrovat jakákoliv podnikatelská osoba nebo subjekt působící na území ČR a SK s platným povolením provozovat podnikatelskou činnost včetně jeho poboček. Do databáze Portálu Firem se nadále mohou registrovat ostatní Firmy, které vyvýjejí ziskovou i neziskovou činnost (např. Státní organizace, sdružení a zařízení, úřady aj.
 2. Do Katalog lze vkládat informace pouze o aktivních českých nebo mezinárodní firmy, které jsou zastoupeny v ČR nebo SK.
 3. Každá Firma může uvést do svého profilu tolik informací, kolik sama uzná za vhodné. Bere však navědomí, že veškeré udané údaje v Katalog jsou veřejně dostupné a jsou zpoplatněny.
 4. Firma se zavazuje dodávat Provozovateli informace vždy aktuální.
 5. Firma se zavazuje, že nebude vkládat informace, které by vedly k poškozování konkurence nebo nekalosoutěžnímu jednání.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo smazat údaje, které odporují zákonům ČR nebo SK nebo které není vhodné zveřejňovat na Katalog.
 7. Při vkládání Firem jsou v online formuláři označeny položky, které je třeba povinně vyplnit (Obchodní jméno neboli název firmy, popis firmy, adresa, zařazení alespoň do jedné kategorie). Bez jejich zadání není možno řádně dokončit Profil Firmy.
 8. Při zakládání Profilu musí každá Firma vyplnit firemní e-mail, na který ji mohou být zaslány, v případě ztráty, přihlašovací údaje.

IV. Pravidla pro vkládání Soukromé inzerce

 1. Do Soukromé inzerce mohou být vloženy pouze inzeráty soukromého, nekomerčního charakteru.
 2. Každý Inzerent je povinen uvádět pravdivé kontaktní informace. Bere však navědomí, že veškeré udané údaje v Soukromé inzerci jsou veřejně dostupné.
 3. Inzerent se zavazuje, že nebude vkládat informace, které jsou nepravdivé a jsou v rozporu se zákony ČR.
 4. Provozovatel si vyhrazuje právo nezveřejnit nebo smazat údaje, které odporují zákonům ČR nebo které není vhodné zveřejňovat v Soukromé inzerci.
 5. Provozovatel si vyhrazuje právo zveřejňovat Inzeráty až po kontrole obsahu.
 6. Při zakládání Inzerátu musí každý Inzerent vyplnit e-mail, na který mohou být zaslány podklady pro smazání již neaktuálního inzerátu.

V. Práva a povinnosti Zákazníka

 • A. Zákazník prohlašuje vůči provozovateli, že:
 1. Je plně způsobilý k právním úkonům nebo je zastoupen zákonným zástupcem – to zejména s ohledem na svůj věk.
 2. Se před zahájením užívání Katalog důkladně seznámil s těmito Podmínkami a že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
 3. Nebude používat Katalog, pokud by jeho použitím došlo k porušení právních předpisů.
 4. Bude používat Katalog jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních Zákazníků nebo Provozovatele.
 5. Bude používat Katalog pouze v souladu s jeho určením.
 • B. Zákazník je povinen při užívání Katalog dodržovat právní předpisy a je povinen vždy respektovat práva Provozovatele a Firem, zvláště při nakládání s autorskými díly a s jinými předměty práv duševního vlastnictví. Zákazník zejména nesmí:
 1. Užívat Katalog v rozporu s těmito Podmínkami.
 2. Komerčně využívat kterékoli části Katalogu způsobem, který může poškodit Provozovatele a/nebo Firmu nebo ostatní Zákazníky.
 3. Používat takový software nebo postupy přístupu k Katalogu, které by mohly negativně ovlivnit provoz Katalog.

VI. Vlastnická a autorská práva

 1. Provozovatel je vlastníkem webové aplikace Katalog.
 2. Katalog je autorským dílem. Provozovatel drží veškerá autorská a majetková práva vztahující se k Katalog.
 3. Údaje v Detailech (jako jsou: texty, fotografie, firemní materiály atd.) jsou autorským dílem Firmy a Firmy na ně uplatňují veškerá vlastnická práva. Jakékoliv šíření těchto firemních údajů je zakázáno, pokud k takovému jednání neudělil Provozovatel předem souhlas.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Katalog se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to odkud byl přístup a užití Katalog realizován.
 2. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.
 3. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.10. 2017.

V Kadani dne 1.10.2017